สายสนับสนุน
1.ขั้นตอนการยื่นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร)
1 บันทึกข้อความให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 379
2 ใบสมัครเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 377
3 แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหารประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 463
4 หนังสือยินยอมให้สมัครขอรับการแต่งตั้งต่างหน่วยงานต้นสังกัด และยินยอมให้ย้ายหน่วยงานหากได้รับคัดเลือก (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 431
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร)
*** ไม่มีข้อมูล ***
2. ขั้นตอนการยื่นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ระดับชำนาญการ)
1 บันทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุน) (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 368
2 ใบสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 393
3 แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 373
4 หนังสือยินยอมให้สมัครขอรับการแต่งตั้งต่างหน่วยงานต้นสังกัด และยินยอมให้ย้ายหน่วยงานหากได้รับคัดเลือก (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 232
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ระดับชำนาญการ)
1 บันทึกข้อความ ขอส่งผลงานเพื่อขอรับการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 190
2 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 242
3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 173
3. ขั้นตอนการยื่นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ระดับชำนาญงาน)
1 บันทึกข้อความขอส่งผลงานวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุน) (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 184
2 ใบสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 158
3 แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 175
4 หนังสือยินยอมให้สมัครขอรับการแต่งตั้งต่างหน่วยงานต้นสังกัด และยินยอมให้ย้ายหน่วยงานหากได้รับคัดเลือก (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 237
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ระดับชำนาญงาน)
1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ (18 พฤษภาคม 2565, สายสนับสนุน) 470
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ (18 พฤษภาคม 2565, สายสนับสนุน) 419
3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 367
4 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 316
5 ขอส่งผลงานเพื่อขอรับการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน (25 มกราคม 2565, สายสนับสนุน) 267
การประเมินค่างาน
1 โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2564 (05 เมษายน 2565, สายสนับสนุน) 460
2 แบบประเมินค่างานระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 745
3 แบบประเมินค่างานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 1,315
4 ตัวอย่างการเขียนประเมินค่างานนักวิชาการพัสดุ (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 1,199
5 ตัวอย่างการเขียนประเมินค่างานบรรณารักษ์ (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 999
6 แบบเสนอเหตุผลการความจำเป็นของหน่วยงานในการมีตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 747
7 แบบเสนอเหตุผลการความจำเป็นของหน่วยงานในการมีตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 1,022
8 แบบฟอร์มฝึกเขียน ประเมินค่างาน (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 1,236
9 ตัวอย่างเหตุผลความจำเป็น ของ มอ (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 988
10 ตัวอย่างประเมินค่างานเป็นรูปธรรม (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 966
11 ตัวอย่างประเมินค่างาน _ที่ไม่ควรผ่านยังผ่าน(แก้ไข)_ 93 คะแนน (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 960
12 ตัวอย่างแบบประเมินค่างานไม่เป็นรูปธรรม (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 843
13 ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน ม.ดังของรัฐ (ปิดชื่อแล้ว)_ใช้ทำเอกสาร_ 80 คะแนน (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 975
14 ตัวอย่างการเขียนค่างาน(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)เป็นรูปธรรม (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 1,133
15 ตัวอย่างการเขียนค่างาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)เป็นรูปธรรม (27 พฤษภาคม 2562, สายสนับสนุน) 1,166
แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
# หัวข้อ
1 แบบเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือสื่อการสอน (25 พฤษภาคม 2565, ,ดาวน์โหลดแล้ว 242)
2 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แบบ ก.พ.อ. 03 (23 มิถุนายน 2564, ,ดาวน์โหลดแล้ว 719)
3 แบบเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมประเมินผลการสอน 2563 (19 มิถุนายน 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 879)
4 แบบฟอร์มขอรายงานผลความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (20 เมษายน 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 854)
5 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (09 ตุลาคม 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,549)
6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (09 ตุลาคม 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,440)
7 แบบประเมินคุณภาพ ตำรา สำหรับขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (06 กรกฏาคม 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 2,065)
8 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย สำหรับขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (06 กรกฏาคม 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,545)
9 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ (29 มิถุนายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,438)
10 บันทึกข้อความ ขอรับรองผลงานทางวิชาการ (29 มิถุนายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,441)
11 บันทึกข้อความ ขอรับรองผลงานทางวิชาการ (29 มิถุนายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,839)
12 บันทึกข้อความ ขอส่งผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) (29 มิถุนายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 2,029)
13 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา กพอ. 04 (26 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,484)
14 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กพอ. 03 (26 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,886)
15 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา กพอ. 04 (26 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,698)
16 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กพอ. 03 (26 เมษายน 2559, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,399)
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
# หัวข้อ
1 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562 (01 กุมภาพันธ์ 2565, ,ดาวน์โหลดแล้ว 569)
2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 (01 กุมภาพันธ์ 2565, ,ดาวน์โหลดแล้ว 411)
3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (01 กุมภาพันธ์ 2565, ,ดาวน์โหลดแล้ว 412)
4 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 (21 มกราคม 2565, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,091)
5 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 (21 มกราคม 2565, ,ดาวน์โหลดแล้ว 435)
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง พ.ศ.2562 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 1,125)
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์​และวิธีย้ายหน่วยงานของบุคคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2562 (13 สิงหาคม 2563, ,ดาวน์โหลดแล้ว 980)