ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ และแจ้งบุคลากรติดต่อกองบริหารงานบุคคล