แบบคำขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป (PDF)