กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560 - 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560 - 2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560 - 2564