กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กองบริหารงานบุคคล ประชุมเตรียมความพร้อมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ในการประชุมบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2561

นางลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกองบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อเตรียมความพร้อมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ในการประชุมบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2561  ที่จะขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา