กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กองบริหารงานบุคคล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง ประจำปีการศึกษา 2560

นางลำดวน  ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง ปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะกรรมประเมินประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฏร์ ประธานกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์  สกุลไทย กรรมการ และนายธนกฤต วิชัยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ เฉลี่ย 4.34 ระดับดี