กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักสังกัดสำนักงานอธิการบดี วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2561
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักสังกัดสำนักงานอธิการบดี วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2561

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักสังกัดสำนักงานอธิการบดี วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2561  (1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 

 สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการประกันคุณภาพภายใน (SAR) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์กรทุกๆ ด้าน ให้มีประสิทธิภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สกอ.และสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้กำหนด

ในปีการศึกษา 2561 วงรอบ 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562  สำนักงานอธิการบดี ได้มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ 14 ตัวบ่งชี้ มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ สกอ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ สมศ.13 จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ และของ มรม. จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ 

โดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี รับผิดชอบ 2 ตัวบ่งชี้ คือ

      ตัวบ่งชี้ ที่ 2.2  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (มรม)

      ตัวบ่งชี้ ที่ 2.3 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ (มรม)

ผลการดำเนินการ ในปีการศึกษา 2561 บุคลากรในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ตามรายละเอียดดังนี้ 

     จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ที่ใช้คำนวณโดยไม่นับรวมอาจารย์ที่ช่วยงานฝ่ายสนับสนุนเท่ากับ 1 คน จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา เท่ากับ 172 คน 

  1. กองพัฒนานักศึกษา        บุคลากร 22 คน     พัฒนา   21   คน
  2. กองคลัง                       บุคลากร 32 คน     พัฒนา   32  คน
  3. กองบริหารงานบุคคล       บุคลากร 14 คน     พัฒนา   14  คน
  4. กองกลาง                     บุคลากร 83 คน     พัฒนา   68  คน
  5. กองนโยบายและแผน      บุคลากร 11 คน     พัฒนา   11  คน
  6. ศูนย์คอมพิวเตอร์            บุคลากร 10 คน     พัฒนา   10  คน