กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประชุมกลั่นกลองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 วงรอบที่ 2
การประชุมกลั่นกลองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 วงรอบที่ 2

การประชุมกลั่นกลองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 วงรอบที่ 2 ( 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)

วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมวิบูลย์ - ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา