กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติโดยสรุป ดังนี้

1. คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560-2564 และ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2560-2564 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องนำเข้าเสนอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป

2. คณะกรรมการฯ มีิมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารงานบุคคล เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการพิจารณากรณีผิดสัญญาศึกษาต่อและผิดสัญญารับทุนศึกษาต่อ และนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป