กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติโดยสรุป ดังนี้

  1. คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การอุทธรณ์แะลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการและคำสั่งลงโทษทางวินัยของบุคลากร โดยให้แก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องนำเข้าสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  2. คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นางสาวสรัญญา ภักดีสุวรรณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไปสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยให้ดำเนินการชำระข้อผูกพันทางราชการให้เรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจึงจะดำเนินการเรื่องโอนย้ายต่อไป
  3. คณะกรรมกรฯ มีมติแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติการหักและระงับการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนของบุคลากรที่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯในคราวต่อไป
  4. คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ดังนี้
    • กรณีการับทุนที่ไม่ปรากฎ วัน เดือน ปี ในสัญญาการับเงินอุดหนุนส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แต่ปรากฏข้อมูลเฉพาะปี ให้นับอายุสัญญาตามปีปฏิทินเป็นวันรับทุนฯ
    • ให้มหาวิทยาลัยเริ่งรัดดำเนินการเรียกเงินคืนจากผู้ผิดสัญญาการรับเงินอุดหนุนนส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการทุกกรณี (ผิดสัญญาฯ แล้วส่งผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการภายหลัง /ผิดสัญญาและไม่สามารถส่งผลงานเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) อย่างเคร่งครัด
    • กรณีแนวทางการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการฯ