กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11 / 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11 / 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11 / 2564 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม