กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ครั้งที่ 14 / 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ครั้งที่ 14 / 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 ครั้งที่ 14 / 2564 วันrพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 3 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในการนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ รศ. ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการได้รับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 
และมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติ ประวัติแด่ 
-นายวิทธวัช ทิพย์แสนพรหม
ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ จันทรศิริ  
ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ 
ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ในเวลาต่อมา ท่านอธิการบดี ได้มอบเกียรติบัตร โครงการประกวดจัดสวนตกแต่งสถานที่ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
1. ประเภทพื้นที่ของคณะ สำนัก และโรงเรียนสาธิต จำนวน 11 พื้นที่ ดังนี้
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
-รางวัลรชมเชย 3 รางวัล ได้แก่คณะวิทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร์ และคณะครุศาสตร์
2.ประเภทพื้นที่ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 11 พื้นที่ ดังนี้
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษาและสนามกีฬามวย
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงแรมสวนวรุณ
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
-รางวัลรชมเชย 3 รางวัล ได้แก่คณะวิทยาการจัดการ สนามอรุณปรีดีลก(สนาม 3) หอพักนักศึกษา และริมห้วยคะคางและหลังสนาม 3
#มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
#RMU
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์