กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ที่ประชุมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการ ก.พ.ว.  2 ท่าน  ประกอบด้วย
 1.ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน  ในโอกาสที่ได้รับรางวัล  ศาสตรเมธี ประจำปี 2561 สาขาบรรณารักษ์ (บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศในด้านวิชาการสังคมและศิลปวัฒนธรรม)  จากมูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน  ได้ถวายหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่าน ของคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการอ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จำนวน 3 เล่ม  ประกอบด้วย (1) เทิดไท้พระราชาพระบิดาแห่งข้าวไทย (2) เจ้าฟ้านักอ่านผ่านสู่ชุมชน และ (3) การละเล่นอีสานผ่านสู่ชุมชน  และในอนาคตจะจัดทำเป็น 2 ภาษา  และภาษาอาเซียน  และจัดทำเป็นอีบุ๊ค (e-Books) เพื่อเผยแพร่ต่อไป
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต  บุญทองเถิง  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร  ทองสอดแสง) และดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

 

 

ภาพ : นครินทร์ ม่วงอ่อน 

ข่าว : ประยงค์ จำปาศรี