กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการที่อยู่อาศัย สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการที่อยู่อาศัย สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการที่อยู่อาศัย สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2562

ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น  2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

 

ตามที่มีบุคลากรได้ยื่นความประสงค์ขอที่พักจากมหาวิทยาลัยฯนั้น บัดนี้ กองบริหารงานบุคคลได้สรุปจำนวนและรายชื่อบุคลากรที่บันทึกขอที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 149 ราย ตามรายชื่อตามรายละเอีียดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

ลิกดูรายชื่อบุคลากรที่บันทึกขอที่พัก