กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย

1.รศ.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดการประชุม

2.นางลำดวน ดงคมทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

3.ผศ.อมร โททำ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายการเงิน การคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

4.นายเมธี กลมดวง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

5.ผศ.จักรกฤษณ์ จันทรศิริ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

6.อาจารย์ ดร.วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง

ได้จัดการประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน หารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี และได้มอบเกียรติบัตรยกย่องชูเกียรติเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ในระดับ ปริญญาโท (ร.ม.รัฐศาสตร์) จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวกาญจนา ครูพิพรม บุคลากรปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารงานบุคคล โดยก่อนเข้าร่วมประชุมได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ให้กับบุคลากรก่อนการเข้าประชุม ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม