กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ

 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา