กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภา และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภา

และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2562 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภา

และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2562

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) และข้อ 14 วรรคสี่ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานและกรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) ไว้ดังต่อไปนี้  

 

                   ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของประกาศประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                    “ข้อ 6 การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง

                             6.1 คณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานสภาและกรรมการสภา ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562