กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ตามแผนโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ตามแผนโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ตามแผนโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม