กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประชุมเตรียมความพร้อม การกำหนดจัดโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564
ประชุมเตรียมความพร้อม การกำหนดจัดโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมวิบูลย์ – ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รศ.นิรุต ถึงนาค ประธานกรรมการ ได้ประชุมเตรียมความพร้อม การกำหนดจัดโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะครบวาระเกษียณอายุราชการ จำนวน 15 คน และได้กำหนดจัดโครงการแสดงมุทิดาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม