กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน กองบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ และระยะเวลาในการตรวจสอบ
ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน กองบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ และระยะเวลาในการตรวจสอบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)  อาจารย์ปิยะวรรณ ยางคำ ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน กองบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ และระยะเวลาในการตรวจสอบ