กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีบุคลากรในสังกัดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

          1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          2. ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537

          3. พนักงานราชการ ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

          4. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 แบ่งออกเป็น
6 ประเภท ดังนี้

                    (1) พนักงานมหาวิทยาลัย คือ พนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทำงานในมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

                    (2) พนักงานประจำตามสัญญา คือ บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทำงานในมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างชั่วคราวหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาในการจ้างครั้งละไม่เกิน 1 ปี

                    (3) พนักงานจ้างตามภารกิจ คือ บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทำงานในมหาวิทยาลัยตามภารกิจหรือโครงการ โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาในการจ้างครั้งละไม่เกิน 1 ปี 

                    (4) พนักงานโรงเรียนสาธิต คือ บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทำงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                    (5) ลูกจ้างชาวต่างประเทศ คือ บุคคลชาวต่างประเทศซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทำงานในมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงอาสาสมัครชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาในการจ้างครั้งละไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ

                    (6) พนักงานประเภทอื่นตามที่ ก.บ.ม. ประกาศกำหนด คือ บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทำงานในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานประจำตามสัญญา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานโรงเรียนสาธิต หรือลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตามที่ ก.บ.ม. กำหนด

          สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 กลุ่มประกอบด้วย

  1. กลุ่มที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล

สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 คือตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 เป็นต้นไป  โดยได้รับค่าจ้างจากเงินประมาณแผ่นดิน 

  1. กลุ่มที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ได้มีมติ

ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  เปลี่ยนสถานะเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (และยังไม่เคยมีมติให้เปลี่ยนสถานะพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณรายได้) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด)

          ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  จึงมีเพียงพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งได้รับการจ้าง                ตามสัญญาจ้างให้ทำงานในมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เท่านั้น  

          ส่วนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณรายได้) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ยังคงมีสถานะเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณรายได้) เช่นเดิม ตามข้อ 56 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

 

ที่มาข้อมูล :      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562