กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competency) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competency) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 7 - 8 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุม Conference 1 อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competency) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีนางลำดวน ดวงคมทา ผู้สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากร มีตัวแทนจากศูนย์ กอง สำนัก คณะ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้