กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งระดับชำนาญการ
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งระดับชำนาญการ


วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 26 ราย และบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 


#กองบริหารงานบุคคล
#สำนักงานอธิการบดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กรและกลุ่มงานประชาสัมพันธ์