กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

นางลำดวน  ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ในสังกัดของกองบริหารงานบุคคล ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ กองบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2561