กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปี มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
2564 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64
2563 ม.ค.63 - ส.ค.2563 ก.ย.63 ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63
2562 ม.ค.62 - ธ.ค.62
2561 ม.ค.61 - ธ.ค.61
2560 ม.ค.60 - ธ.ค.60