แบบฟอร์มการลา
26 เมษายน 2559 แบบใบขอยกเลิกวันลา ดาวน์โหลด 603 ครั้ง
26 เมษายน 2559 แบบใบลาพักผ่อน ดาวน์โหลด 860 ครั้ง
26 เมษายน 2559 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร ดาวน์โหลด 1,278 ครั้ง
26 เมษายน 2559 แบบใบขอยกเลิกวันลา (บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี) ดาวน์โหลด 704 ครั้ง
26 เมษายน 2559 แบบใบลาพักผ่อน (บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี) ดาวน์โหลด 783 ครั้ง
26 เมษายน 2559 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี) ดาวน์โหลด 787 ครั้ง
27 เมษายน 2559 แบบใบลาอุปสมบท ดาวน์โหลด 1,085 ครั้ง
27 เมษายน 2559 แบบใบลาไปต่างประเทศ ดาวน์โหลด 1,297 ครั้ง
27 เมษายน 2559 แบบใบลาออกจากราชการ ดาวน์โหลด 1,083 ครั้ง
30 มิถุนายน 2559 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ดาวน์โหลด 1,234 ครั้ง
30 มิถุนายน 2559 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร(สำนักงานอธิการบดี) ดาวน์โหลด 804 ครั้ง
04 พฤศจิกายน 2562 ขออนุญาตไปต่างประเทศ ดาวน์โหลด 207 ครั้ง