แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสถานภาพบุคคล แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ แบบฟอร์มการลา แบบฟอร์มสัญญาจ้าง แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ-ฝึกอบรม ภายใน/ต่างประเทศ แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - สายวิชาการ แบบฟอร์มขอเข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แบบฟอร์มสวัสดิการ แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น - สายสนับสนุน แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบฟอร์มการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ แบบฟอร์มการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่สายวิชาการ แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงาน แบบฟอร์มประวัติผู้บริหาร แบบฟอร์มรับสมัครงาน
แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
02 ตุลาคม 2564 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สัญญา 60 ปี บรรจุหลัง 23 ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลด 345 ครั้ง
04 ตุลาคม 2564 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สัญญา 60 ปี บรรจุก่อน 23 ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลด 379 ครั้ง
02 ตุลาคม 2564 สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (งบรายได้เดิม) ดาวน์โหลด 658 ครั้ง
02 ตุลาคม 2564 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดาวน์โหลด 670 ครั้ง
02 ตุลาคม 2564 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญา 60 ปี สายสนับสนุน) ดาวน์โหลด 325 ครั้ง
02 ตุลาคม 2564 สัญญาจ้างพนักงานประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดาวน์โหลด 334 ครั้ง