ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2562

 

 การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลำดับที่บรรจุครั้งแรก ไปรายงานตัวภายในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์