ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 7/2564

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันลำดับที่บรรจุครั้งแรก ไปรายงานตัวภายในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์