ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1 / 2565 และประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/ 2565 ครั้งที่ 1 และ 5/2565