ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครังที่ 7/2553 (ฉบับที่2) ครั้งที่ 7/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้