ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์ (โรงเรียนสาธิตฯ) ครั้งที่ 10/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 15 ธันวาคม  2560   เวลา 09.00 – 16.30 น.
 
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการคัดเลือก
 
1. ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยฯออกให้และบัตรประจำตัวประชาชน     หรือบัตรที่หน่วยงานของรัฐออกให้เพื่อแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบในวันสอบคัดเลือก หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
 
2. ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องเข้ารายงานตัวเวลา 08.30 – 09.00 น. และกรรมการจะเริ่มดำเนินการสอบคัดเลือกตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากผู้สอบคัดเลือกมารายงานตัวหลังจากเริ่มทำการสอบไปแล้ว 30 นาที(09.31 น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก
 
3. การแต่งกาย ผู้สอบคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
 
     (1) ผู้หญิงให้แต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือส้นสูง
 
     (2) ผู้ชายให้แต่งกายสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและสวมรองเท้าหุ้มส้น
 
4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เข้าห้องสอบหากไม่ปฏิบัติตาม ให้ขาดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก