แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 7/2564 เฉพาะสาขาวิชา ครั้งที่ 7/2564

แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 7/2564 เฉพาะสาขาวิชา

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 7/2564 ฉบับลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น เนื่องจากเกิดข้อคลาดเคลื่อนในรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 7/2564 มหาวิทยาลัยจึงแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ นอกนั้นให้คงไว้ดังเดิม