ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และทดสอบภาษาอังกฤษ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2561

ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด