กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที...
13 ธันวาคม 2565 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9 /2565
09 ธันวาคม 2565 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9 /2565

ประชุมแนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
17 พฤศจิกายน 2565 นครินทร์

ประชุมแนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

การประชุมกลั่นกรองผลการประเมินของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ( วงรอ...
11 ตุลาคม 2565 นครินทร์

การประชุมกลั่นกรองผลการประเมินของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ( วงรอบที่ 2 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสำนักงานอธิการบดี รับการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ มหาวิทยาลัยร...
28 กันยายน 2565 นครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสำนักงานอธิการบดี รับการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับบุคลากร...
26 พฤษภาคม 2565 นครินทร์

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งระดับชำนาญการ

การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที...
17 พฤษภาคม 2565 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 / 2565 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม. ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่ 5 / 2565
12 พฤษภาคม 2565 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม. ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่ 5 / 2565

ขอแสดงความยินดี กับกองบริหารงานบุคคล หน่วยงานภายใน ระดับกอง ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับร...
10 พฤษภาคม 2565 นครินทร์

ขอแสดงความยินดี กับกองบริหารงานบุคคล หน่วยงานภายใน ระดับกอง ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน กองบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการต...
09 พฤษภาคม 2565 นครินทร์

ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน กองบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ และระยะเวลาในการตรวจสอบ

ประชุมยืนยันตัวบ่งชี้ และจัดทำร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม  และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้าน...
29 เมษายน 2565 นครินทร์

ประชุมยืนยันตัวบ่งชี้ และจัดทำร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม  และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม. ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4 / 2565
08 เมษายน 2565 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม. ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4 / 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแบบคำขอและแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคล...
30 มีนาคม 2565 นครินทร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแบบคำขอและแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน

รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญกา...
24 มีนาคม 2565 นครินทร์

รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ

รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญ...
24 มีนาคม 2565 นครินทร์

รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ

รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน
24 มีนาคม 2565 นครินทร์

รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน

การประชุมกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานราชการ...
17 มีนาคม 2565 นครินทร์

การประชุมกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
20 มกราคม 2565 นครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสำนักงานอธิการบดี รับการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ มหาวิทยาลัยร...
16 ธันวาคม 2564 นครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสำนักงานอธิการบดี รับการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม. ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11 / 2564
09 ธันวาคม 2564 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม. ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11 / 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีวางพานพุ่ม ถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9
08 ธันวาคม 2564 นครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีวางพานพุ่ม ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10 / 2564
12 พฤศจิกายน 2564 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10 / 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 15 / 2564
26 ตุลาคม 2564 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 15 / 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9 / 2564
07 ตุลาคม 2564 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9 / 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ครั้งที่ 14 / 2564
07 ตุลาคม 2564 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ครั้งที่ 14 / 2564

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4...
23 กันยายน 2564 นครินทร์

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4 / 2564

ประชุมเตรียมความพร้อม การกำหนดจัดโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564
16 กันยายน 2564 นครินทร์

ประชุมเตรียมความพร้อม การกำหนดจัดโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

การประชุมกลั่นกลองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2...
16 กันยายน 2564 นครินทร์

การประชุมกลั่นกลองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 วงรอบที่ 2