กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)
25 มิถุนายน 2563 นครินทร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทย...
29 พฤษภาคม 2563 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 1

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563 
28 พฤษภาคม 2563 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563 
28 พฤษภาคม 2563 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563 

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้...
18 มีนาคม 2563 นครินทร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563
13 มีนาคม 2563 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
12 มีนาคม 2563 นครินทร์

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

Virtual Run "โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เข...
16 กุมภาพันธ์ 2563 นครินทร์

Virtual Run "โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เปิดระบบให้ลงทะเบียน 14 - 29 ก.พ. 2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563
21 กุมภาพันธ์ 2563 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563
15 มกราคม 2563 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563

การเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2563
06 กุมภาพันธ์ 2563 นครินทร์

การเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2563

การเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2562
29 สิงหาคม 2562 นครินทร์

การเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ
14 สิงหาคม 2562 นครินทร์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ

การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอกำหนดไปแล้ว...
08 สิงหาคม 2562 นครินทร์

การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

กองบริหารงานบุคคล ประชุมเตรียมงานการจัดโครงการสร้างความเข้าใจการเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ.
07 สิงหาคม 2562 นครินทร์

กองบริหารงานบุคคล ประชุมเตรียมงานการจัดโครงการสร้างความเข้าใจการเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ.

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2562
26 กรกฏาคม 2562 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2562

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังระยะ 4 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
22 กรกฏาคม 2562 นครินทร์

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังระยะ 4 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
22 กรกฏาคม 2562 นครินทร์

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2562
28 มิถุนายน 2562 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2562

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักสังกัดสำนักงานอธิการบดี วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2561
27 มิถุนายน 2562 นครินทร์

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักสังกัดสำนักงานอธิการบดี วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2561

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการที่อยู่อาศัย สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2562
26 มิถุนายน 2562 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการที่อยู่อาศัย สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

โครงการบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใ...
20 มิถุนายน 2562 นครินทร์

โครงการบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

ผู้บริหารและบุคลากรกองบริหารงานบุคคลร่วมงาน "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า"
09 กันยายน 2561 นครินทร์

ผู้บริหารและบุคลากรกองบริหารงานบุคคลร่วมงาน "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า"