กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10 / 2564
12 พฤศจิกายน 2564 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10 / 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 15 / 2564
26 ตุลาคม 2564 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 15 / 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9 / 2564
07 ตุลาคม 2564 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9 / 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ครั้งที่ 14 / 2564
07 ตุลาคม 2564 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ครั้งที่ 14 / 2564

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4...
23 กันยายน 2564 นครินทร์

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4 / 2564

ประชุมเตรียมความพร้อม การกำหนดจัดโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564
16 กันยายน 2564 นครินทร์

ประชุมเตรียมความพร้อม การกำหนดจัดโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

การประชุมกลั่นกลองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2...
16 กันยายน 2564 นครินทร์

การประชุมกลั่นกลองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 วงรอบที่ 2

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.)  ครั้งที่ 8/2564
10 กันยายน 2564 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2564

สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถน...
08 กันยายน 2564 นครินทร์

สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competency) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11 / 2564
06 สิงหาคม 2564 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11 / 2564

การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที...
29 กรกฏาคม 2564 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/ 2564 

การประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21 กรกฏาคม 2564 นครินทร์

การประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ตามแผนโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของปร...
20 กรกฏาคม 2564 นครินทร์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ตามแผนโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University)

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6 / 2564
09 กรกฏาคม 2564 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6 / 2564

การประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4 / 2564
06 กรกฏาคม 2564 นครินทร์

การประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4 / 2564

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
30 มิถุนายน 2564 นครินทร์

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5 / 2564
29 มิถุนายน 2564 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5 / 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)
04 มิถุนายน 2564 นครินทร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563
28 มิถุนายน 2564 นครินทร์

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
17 มิถุนายน 2564 นครินทร์

การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3 / 2564 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพร...
11 มิถุนายน 2564 นครินทร์

ประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3 / 2564 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564  วันที่ 14 พฤษภาคม 2564...
14 พฤษภาคม 2564 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกอง...
14 พฤษภาคม 2564 นครินทร์

ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล อาคาร 15 ชั้น 2

การประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ครั้งที่ 2 / 2564
12 พฤษภาคม 2564 นครินทร์

การประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ครั้งที่ 2 / 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5 / 2564
12 พฤษภาคม 2564 นครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5 / 2564