ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
# เรื่อง วันที่ประกาศ เปิดอ่าน
1 การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2565 13 ธันวาคม 2565 48 ครั้ง
2 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9 /2565 09 ธันวาคม 2565 51 ครั้ง
3 ประชุมแนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 17 พฤศจิกายน 2565 52 ครั้ง
4 การประชุมกลั่นกรองผลการประเมินของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ( วงรอบที่ 2 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 )  11 ตุลาคม 2565 71 ครั้ง
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสำนักงานอธิการบดี รับการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 28 กันยายน 2565 75 ครั้ง
6 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งระดับชำนาญการ 26 พฤษภาคม 2565 287 ครั้ง
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ 18 พฤษภาคม 2565 383 ครั้ง
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ 18 พฤษภาคม 2565 324 ครั้ง
9 การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 / 2565  17 พฤษภาคม 2565 321 ครั้ง
10 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม. ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่ 5 / 2565 12 พฤษภาคม 2565 320 ครั้ง
11 ขอแสดงความยินดี กับกองบริหารงานบุคคล หน่วยงานภายใน ระดับกอง ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 10 พฤษภาคม 2565 287 ครั้ง
12 ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน กองบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ และระยะเวลาในการตรวจสอบ 09 พฤษภาคม 2565 293 ครั้ง
13 ประชุมยืนยันตัวบ่งชี้ และจัดทำร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม  และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา 2564 29 เมษายน 2565 293 ครั้ง
14 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม. ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4 / 2565 08 เมษายน 2565 409 ครั้ง
15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแบบคำขอและแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน 30 มีนาคม 2565 331 ครั้ง
16 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ 24 มีนาคม 2565 627 ครั้ง
17 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ 24 มีนาคม 2565 678 ครั้ง
18 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน 24 มีนาคม 2565 677 ครั้ง
19 การประชุมกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ 17 มีนาคม 2565 357 ครั้ง
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 20 มกราคม 2565 574 ครั้ง
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสำนักงานอธิการบดี รับการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 16 ธันวาคม 2564 563 ครั้ง
22 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม. ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11 / 2564 09 ธันวาคม 2564 682 ครั้ง
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีวางพานพุ่ม ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9 08 ธันวาคม 2564 460 ครั้ง
24 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10 / 2564 12 พฤศจิกายน 2564 486 ครั้ง
25 การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 15 / 2564 26 ตุลาคม 2564 462 ครั้ง
26 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9 / 2564 07 ตุลาคม 2564 578 ครั้ง
27 การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ครั้งที่ 14 / 2564 07 ตุลาคม 2564 588 ครั้ง
28 ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4 / 2564 23 กันยายน 2564 431 ครั้ง
29 ประชุมเตรียมความพร้อม การกำหนดจัดโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 16 กันยายน 2564 469 ครั้ง
30 การประชุมกลั่นกลองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 วงรอบที่ 2 16 กันยายน 2564 422 ครั้ง