ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
# เรื่อง วันที่ประกาศ เปิดอ่าน
1 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10 / 2564 12 พฤศจิกายน 2564 32 ครั้ง
2 การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 15 / 2564 26 ตุลาคม 2564 38 ครั้ง
3 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9 / 2564 07 ตุลาคม 2564 71 ครั้ง
4 การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ครั้งที่ 14 / 2564 07 ตุลาคม 2564 58 ครั้ง
5 ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4 / 2564 23 กันยายน 2564 74 ครั้ง
6 ประชุมเตรียมความพร้อม การกำหนดจัดโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 16 กันยายน 2564 81 ครั้ง
7 การประชุมกลั่นกลองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 วงรอบที่ 2 16 กันยายน 2564 72 ครั้ง
8 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2564 10 กันยายน 2564 80 ครั้ง
9 สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competency) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 08 กันยายน 2564 63 ครั้ง
10 การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11 / 2564 06 สิงหาคม 2564 133 ครั้ง
11 การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/ 2564  29 กรกฏาคม 2564 172 ครั้ง
12 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ 05 มีนาคม 2564 678 ครั้ง
13 การประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 21 กรกฏาคม 2564 505 ครั้ง
14 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ตามแผนโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) 20 กรกฏาคม 2564 216 ครั้ง
15 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6 / 2564 09 กรกฏาคม 2564 506 ครั้ง
16 การประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4 / 2564 06 กรกฏาคม 2564 263 ครั้ง
17 ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 30 มิถุนายน 2564 274 ครั้ง
18 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5 / 2564 29 มิถุนายน 2564 318 ครั้ง
19 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) 04 มิถุนายน 2564 159 ครั้ง
20 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 28 มิถุนายน 2564 251 ครั้ง
21 การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 17 มิถุนายน 2564 499 ครั้ง
22 ประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3 / 2564 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 11 มิถุนายน 2564 231 ครั้ง
23 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 พฤษภาคม 2564 224 ครั้ง
24 ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล อาคาร 15 ชั้น 2 14 พฤษภาคม 2564 211 ครั้ง
25 การประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ครั้งที่ 2 / 2564 12 พฤษภาคม 2564 128 ครั้ง
26 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5 / 2564 12 พฤษภาคม 2564 104 ครั้ง
27 ประกาศกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง หรือ Work From Home (ฉบับที่ 2) 30 เมษายน 2564 206 ครั้ง
28 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) 28 เมษายน 2564 262 ครั้ง
29 ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 27 เมษายน 2564 345 ครั้ง
30 ประกาศกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง หรือ Work From Home  16 เมษายน 2564 235 ครั้ง