ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
# เรื่อง วันที่ประกาศ เปิดอ่าน
1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 25 มิถุนายน 2563 20 ครั้ง
2 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 1 29 พฤษภาคม 2563 44 ครั้ง
3 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563  28 พฤษภาคม 2563 45 ครั้ง
4 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563  28 พฤษภาคม 2563 41 ครั้ง
5 ปฏิทินการดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563 [ฉบับปรับปรุง] 22 พฤษภาคม 2563 292 ครั้ง
6 การประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 18 มีนาคม 2563 71 ครั้ง
7 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 13 มีนาคม 2563 149 ครั้ง
8 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 12 มีนาคม 2563 64 ครั้ง
9 ปฏิทินการดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563 05 มีนาคม 2563 306 ครั้ง
10 Virtual Run "โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เปิดระบบให้ลงทะเบียน 14 - 29 ก.พ. 2563 16 กุมภาพันธ์ 2563 181 ครั้ง
11 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 114 ครั้ง
12 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 15 มกราคม 2563 191 ครั้ง
13 การเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2563 06 กุมภาพันธ์ 2563 195 ครั้ง
14 การเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2562 29 สิงหาคม 2562 209 ครั้ง
15 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ 14 สิงหาคม 2562 173 ครั้ง
16 การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 08 สิงหาคม 2562 241 ครั้ง
17 กองบริหารงานบุคคล ประชุมเตรียมงานการจัดโครงการสร้างความเข้าใจการเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. 07 สิงหาคม 2562 432 ครั้ง
18 โครงการสร้างความเข้าใจการเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 05 สิงหาคม 2562 384 ครั้ง
19 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภา และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  02 สิงหาคม 2562 539 ครั้ง
20 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2562 02 สิงหาคม 2562 225 ครั้ง
21 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2562 26 กรกฏาคม 2562 475 ครั้ง
22 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังระยะ 4 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 22 กรกฏาคม 2562 329 ครั้ง
23 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 22 กรกฏาคม 2562 532 ครั้ง
24 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 22 กรกฏาคม 2562 285 ครั้ง
25 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2562 28 มิถุนายน 2562 326 ครั้ง
26 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักสังกัดสำนักงานอธิการบดี วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2561 27 มิถุนายน 2562 267 ครั้ง
27 การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการที่อยู่อาศัย สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2562 26 มิถุนายน 2562 357 ครั้ง
28 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 347 ครั้ง
29 โครงการบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ 20 มิถุนายน 2562 215 ครั้ง
30 ผู้บริหารและบุคลากรกองบริหารงานบุคคลร่วมงาน "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" 09 กันยายน 2561 1,011 ครั้ง