ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
# เรื่อง วันที่ประกาศ เปิดอ่าน
1 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งระดับชำนาญการ 26 พฤษภาคม 2565 7 ครั้ง
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ 18 พฤษภาคม 2565 28 ครั้ง
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ 18 พฤษภาคม 2565 34 ครั้ง
4 การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 / 2565  17 พฤษภาคม 2565 23 ครั้ง
5 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม. ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่ 5 / 2565 12 พฤษภาคม 2565 27 ครั้ง
6 ขอแสดงความยินดี กับกองบริหารงานบุคคล หน่วยงานภายใน ระดับกอง ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 10 พฤษภาคม 2565 34 ครั้ง
7 ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน กองบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ และระยะเวลาในการตรวจสอบ 09 พฤษภาคม 2565 34 ครั้ง
8 ประชุมยืนยันตัวบ่งชี้ และจัดทำร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม  และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา 2564 29 เมษายน 2565 48 ครั้ง
9 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม. ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4 / 2565 08 เมษายน 2565 91 ครั้ง
10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแบบคำขอและแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน 30 มีนาคม 2565 101 ครั้ง
11 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ 24 มีนาคม 2565 317 ครั้ง
12 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ 24 มีนาคม 2565 375 ครั้ง
13 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน 24 มีนาคม 2565 357 ครั้ง
14 การประชุมกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ 17 มีนาคม 2565 115 ครั้ง
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 20 มกราคม 2565 308 ครั้ง
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสำนักงานอธิการบดี รับการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 16 ธันวาคม 2564 325 ครั้ง
17 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม. ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11 / 2564 09 ธันวาคม 2564 418 ครั้ง
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีวางพานพุ่ม ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9 08 ธันวาคม 2564 348 ครั้ง
19 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10 / 2564 12 พฤศจิกายน 2564 406 ครั้ง
20 การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 15 / 2564 26 ตุลาคม 2564 370 ครั้ง
21 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9 / 2564 07 ตุลาคม 2564 389 ครั้ง
22 การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ครั้งที่ 14 / 2564 07 ตุลาคม 2564 406 ครั้ง
23 ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4 / 2564 23 กันยายน 2564 348 ครั้ง
24 ประชุมเตรียมความพร้อม การกำหนดจัดโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 16 กันยายน 2564 371 ครั้ง
25 การประชุมกลั่นกลองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 วงรอบที่ 2 16 กันยายน 2564 324 ครั้ง
26 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2564 10 กันยายน 2564 337 ครั้ง
27 สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competency) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 08 กันยายน 2564 142 ครั้ง
28 การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11 / 2564 06 สิงหาคม 2564 220 ครั้ง
29 การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/ 2564  29 กรกฏาคม 2564 607 ครั้ง
30 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ 05 มีนาคม 2564 1,065 ครั้ง