ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
# เรื่อง วันที่ประกาศ เปิดอ่าน
31 ประกาศกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง หรือ Work From Home (ฉบับที่ 2) 30 เมษายน 2564 256 ครั้ง
32 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) 28 เมษายน 2564 315 ครั้ง
33 ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 27 เมษายน 2564 425 ครั้ง
34 ประกาศกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง หรือ Work From Home  16 เมษายน 2564 290 ครั้ง
35 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) 16 เมษายน 2564 270 ครั้ง
36 ประชุมกองบริหารงานบุคคลและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล 09 เมษายน 2564 159 ครั้ง
37 พิธีบวงสรวงพระพรหม เปลี่ยนผ้าเจ็ดสี สรงน้ำพระพรหม และพิธีรดน้ำขอพร ผู้บริหารและคณาจารย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2564 09 เมษายน 2564 133 ครั้ง
38 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี สำหรับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 10 มีนาคม 2564 331 ครั้ง
39 รับส่งงานในหน้าที่ราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 01 เมษายน 2564 342 ครั้ง
40 มุทิตาจิต แด่ข้าราชการผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 02 เมษายน 2564 429 ครั้ง
41 ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงรอบการประเมินที่ 2 / 2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) 23 มีนาคม 2564 1,080 ครั้ง
42 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งและประกาศผลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ 15 กุมภาพันธ์ 2564 1,243 ครั้ง
43 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งและประกาศผลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ 01 ธันวาคม 2563 325 ครั้ง
44 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 01 ธันวาคม 2563 373 ครั้ง
45 ปฏิทินการดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน (ประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1,061 ครั้ง
46 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี 2563 24 กรกฏาคม 2563 355 ครั้ง
47 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 21 กรกฏาคม 2563 359 ครั้ง
48 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563  15 กรกฏาคม 2563 545 ครั้ง
49 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 25 มิถุนายน 2563 581 ครั้ง
50 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 1 29 พฤษภาคม 2563 779 ครั้ง
51 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563  28 พฤษภาคม 2563 850 ครั้ง
52 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563  28 พฤษภาคม 2563 748 ครั้ง
53 ปฏิทินการดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563 [ฉบับปรับปรุง] 22 พฤษภาคม 2563 789 ครั้ง
54 การประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 18 มีนาคม 2563 976 ครั้ง
55 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 13 มีนาคม 2563 428 ครั้ง
56 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 12 มีนาคม 2563 906 ครั้ง
57 ปฏิทินการดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563 05 มีนาคม 2563 681 ครั้ง
58 Virtual Run "โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เปิดระบบให้ลงทะเบียน 14 - 29 ก.พ. 2563 16 กุมภาพันธ์ 2563 437 ครั้ง
59 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 369 ครั้ง
60 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 15 มกราคม 2563 351 ครั้ง