ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
# เรื่อง วันที่ประกาศ เปิดอ่าน
31 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ 05 มีนาคม 2564 1,112 ครั้ง
32 การประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 21 กรกฏาคม 2564 626 ครั้ง
33 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ตามแผนโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) 20 กรกฏาคม 2564 333 ครั้ง
34 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6 / 2564 09 กรกฏาคม 2564 638 ครั้ง
35 การประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4 / 2564 06 กรกฏาคม 2564 390 ครั้ง
36 ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 30 มิถุนายน 2564 378 ครั้ง
37 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5 / 2564 29 มิถุนายน 2564 424 ครั้ง
38 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) 04 มิถุนายน 2564 261 ครั้ง
39 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 28 มิถุนายน 2564 445 ครั้ง
40 การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 17 มิถุนายน 2564 569 ครั้ง
41 ประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3 / 2564 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 11 มิถุนายน 2564 358 ครั้ง
42 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 พฤษภาคม 2564 327 ครั้ง
43 ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล อาคาร 15 ชั้น 2 14 พฤษภาคม 2564 324 ครั้ง
44 การประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ครั้งที่ 2 / 2564 12 พฤษภาคม 2564 240 ครั้ง
45 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5 / 2564 12 พฤษภาคม 2564 238 ครั้ง
46 ประกาศกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง หรือ Work From Home (ฉบับที่ 2) 30 เมษายน 2564 755 ครั้ง
47 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) 28 เมษายน 2564 850 ครั้ง
48 ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 27 เมษายน 2564 1,179 ครั้ง
49 ประกาศกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง หรือ Work From Home  16 เมษายน 2564 788 ครั้ง
50 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) 16 เมษายน 2564 816 ครั้ง
51 ประชุมกองบริหารงานบุคคลและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล 09 เมษายน 2564 228 ครั้ง
52 พิธีบวงสรวงพระพรหม เปลี่ยนผ้าเจ็ดสี สรงน้ำพระพรหม และพิธีรดน้ำขอพร ผู้บริหารและคณาจารย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2564 09 เมษายน 2564 220 ครั้ง
53 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี สำหรับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 10 มีนาคม 2564 402 ครั้ง
54 รับส่งงานในหน้าที่ราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 01 เมษายน 2564 410 ครั้ง
55 มุทิตาจิต แด่ข้าราชการผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 02 เมษายน 2564 561 ครั้ง
56 ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงรอบการประเมินที่ 2 / 2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) 23 มีนาคม 2564 1,750 ครั้ง
57 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งและประกาศผลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ 15 กุมภาพันธ์ 2564 1,481 ครั้ง
58 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการแต่งตั้งและประกาศผลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ 01 ธันวาคม 2563 508 ครั้ง
59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 01 ธันวาคม 2563 628 ครั้ง
60 ปฏิทินการดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน (ประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1,260 ครั้ง