ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
# เรื่อง วันที่ประกาศ เปิดอ่าน
61 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี 2563 24 กรกฏาคม 2563 487 ครั้ง
62 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 21 กรกฏาคม 2563 441 ครั้ง
63 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563  15 กรกฏาคม 2563 681 ครั้ง
64 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 25 มิถุนายน 2563 705 ครั้ง
65 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 1 29 พฤษภาคม 2563 869 ครั้ง
66 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563  28 พฤษภาคม 2563 941 ครั้ง
67 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563  28 พฤษภาคม 2563 860 ครั้ง
68 ปฏิทินการดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563 [ฉบับปรับปรุง] 22 พฤษภาคม 2563 868 ครั้ง
69 การประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 18 มีนาคม 2563 1,044 ครั้ง
70 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 13 มีนาคม 2563 527 ครั้ง
71 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 12 มีนาคม 2563 1,111 ครั้ง
72 ปฏิทินการดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2563 05 มีนาคม 2563 749 ครั้ง
73 Virtual Run "โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เปิดระบบให้ลงทะเบียน 14 - 29 ก.พ. 2563 16 กุมภาพันธ์ 2563 501 ครั้ง
74 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 467 ครั้ง
75 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 15 มกราคม 2563 424 ครั้ง
76 การเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2563 06 กุมภาพันธ์ 2563 593 ครั้ง
77 การเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2562 29 สิงหาคม 2562 443 ครั้ง
78 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ 14 สิงหาคม 2562 425 ครั้ง
79 การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 08 สิงหาคม 2562 442 ครั้ง
80 กองบริหารงานบุคคล ประชุมเตรียมงานการจัดโครงการสร้างความเข้าใจการเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. 07 สิงหาคม 2562 631 ครั้ง
81 โครงการสร้างความเข้าใจการเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 05 สิงหาคม 2562 749 ครั้ง
82 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภา และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  02 สิงหาคม 2562 797 ครั้ง
83 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2562 02 สิงหาคม 2562 501 ครั้ง
84 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2562 26 กรกฏาคม 2562 704 ครั้ง
85 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังระยะ 4 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 22 กรกฏาคม 2562 699 ครั้ง
86 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 22 กรกฏาคม 2562 866 ครั้ง
87 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 22 กรกฏาคม 2562 495 ครั้ง
88 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2562 28 มิถุนายน 2562 614 ครั้ง
89 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักสังกัดสำนักงานอธิการบดี วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2561 27 มิถุนายน 2562 563 ครั้ง
90 การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการที่อยู่อาศัย สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2562 26 มิถุนายน 2562 668 ครั้ง