ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
# เรื่อง วันที่ประกาศ เปิดอ่าน
91 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2561 02 พฤษภาคม 2561 573 ครั้ง
92 การประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560 - 2564 01 พฤษภาคม 2561 522 ครั้ง
93 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่สาม 17 เมษายน 2561 377 ครั้ง
94 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่สอง 11 เมษายน 2561 582 ครั้ง
95 กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 10 เมษายน 2561 1,029 ครั้ง
96 บุคลากรกองบริหารงานบุคคล ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดมหาสารคาม 03 เมษายน 2561 686 ครั้ง
97 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 26 มีนาคม 2561 744 ครั้ง
98 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2561 26 มีนาคม 2561 959 ครั้ง
99 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 12 มีนาคม 2561 691 ครั้ง
100 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 12 มีนาคม 2561 592 ครั้ง
101 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 12 มีนาคม 2561 700 ครั้ง
102 การประชุมชี้แจงผู้บริหารหน่วยงาน(คณะ/สำนัก) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 09 มีนาคม 2561 945 ครั้ง
103 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561 09 มีนาคม 2561 501 ครั้ง
104 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุน 09 มีนาคม 2561 800 ครั้ง
105 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561 26 มกราคม 2561 941 ครั้ง
106 การประชุมคณะกรรมการจัดทำ(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4 17 มกราคม 2561 578 ครั้ง
107 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ สันทนาการ และจัดหาของขวัญ กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 18 ธันวาคม 2560 376 ครั้ง
108 กองบริหารงานบุคคจัดประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการผู้รับผิตชอบกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 18 ธันวาคม 2560 461 ครั้ง
109 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2560 18 ธันวาคม 2560 882 ครั้ง
110 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณภาระงานสายสนับสนุน พ.ศ. 2560 18 ธันวาคม 2560 574 ครั้ง
111 กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมพิจารณาประเมินค่างาน เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งสายสนับสนุน 18 ธันวาคม 2560 1,027 ครั้ง
112 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 18 ธันวาคม 2560 557 ครั้ง
113 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2560 15 ธันวาคม 2560 752 ครั้ง
114 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสรุปผลการระดมความคิดเห็น การจัดทำขั้นตอนการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน งานการเงิน เบิกจ่าย 28 กันยายน 2560 391 ครั้ง
115 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสรุปผลการระดมความคิดเห็น การจัดทำขั้นตอนการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง 28 กันยายน 2560 361 ครั้ง
116 ผุ้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้การเขียนแบบประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 27 กันยายน 2560 447 ครั้ง
117 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 27 กันยายน 2560 739 ครั้ง
118 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสรุปผลการระดมความคิดเห็น การจัดทำขั้นตอนการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน งานบริหารงานทั่วไป(งานธุรการ สารบรรณ และงานประชุม) 27 กันยายน 2560 893 ครั้ง
119 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานสายสนับสนุน เพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน 14 กันยายน 2560 722 ครั้ง
120 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมระดมความเห็น “การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน (Workflow)” 11 กันยายน 2560 753 ครั้ง