ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
# เรื่อง วันที่ประกาศ เปิดอ่าน
91 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 665 ครั้ง
92 โครงการบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ 20 มิถุนายน 2562 377 ครั้ง
93 ผู้บริหารและบุคลากรกองบริหารงานบุคคลร่วมงาน "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" 09 กันยายน 2561 1,198 ครั้ง
94 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 25 กรกฏาคม 2561 865 ครั้ง
95 การประชุมบุคลากรที่พักอาศัยในหอพักยูงทอง 13 กรกฏาคม 2561 853 ครั้ง
96 พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ในการประชุมบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2561 05 กรกฏาคม 2561 906 ครั้ง
97 กองบริหารงานบุคคล ประชุมเตรียมความพร้อมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ในการประชุมบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2561 02 กรกฏาคม 2561 590 ครั้ง
98 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2561 25 มิถุนายน 2561 956 ครั้ง
99 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงาน ประจำปี 2561 20 มิถุนายน 2561 740 ครั้ง
100 ข้าราชการ และลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2561 06 มิถุนายน 2561 1,131 ครั้ง
101 กองบริหารงานบุคคล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง ประจำปีการศึกษา 2560 05 มิถุนายน 2561 796 ครั้ง
102 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2561 30 พฤษภาคม 2561 545 ครั้ง
103 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 23 พฤษภาคม 2561 718 ครั้ง
104 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560 - 2564 23 พฤษภาคม 2561 824 ครั้ง
105 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 03 พฤษภาคม 2561 654 ครั้ง
106 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2561 02 พฤษภาคม 2561 678 ครั้ง
107 การประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560 - 2564 01 พฤษภาคม 2561 590 ครั้ง
108 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่สาม 17 เมษายน 2561 433 ครั้ง
109 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่สอง 11 เมษายน 2561 628 ครั้ง
110 กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 10 เมษายน 2561 1,084 ครั้ง
111 บุคลากรกองบริหารงานบุคคล ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดมหาสารคาม 03 เมษายน 2561 744 ครั้ง
112 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 26 มีนาคม 2561 809 ครั้ง
113 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2561 26 มีนาคม 2561 1,040 ครั้ง
114 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 12 มีนาคม 2561 753 ครั้ง
115 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 12 มีนาคม 2561 661 ครั้ง
116 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 12 มีนาคม 2561 762 ครั้ง
117 การประชุมชี้แจงผู้บริหารหน่วยงาน(คณะ/สำนัก) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 09 มีนาคม 2561 1,047 ครั้ง
118 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561 09 มีนาคม 2561 566 ครั้ง
119 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุน 09 มีนาคม 2561 868 ครั้ง
120 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561 26 มกราคม 2561 1,014 ครั้ง