ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
# เรื่อง วันที่ประกาศ เปิดอ่าน
121 การประชุมคณะกรรมการจัดทำ(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4 17 มกราคม 2561 626 ครั้ง
122 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ สันทนาการ และจัดหาของขวัญ กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 18 ธันวาคม 2560 442 ครั้ง
123 กองบริหารงานบุคคจัดประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการผู้รับผิตชอบกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 18 ธันวาคม 2560 512 ครั้ง
124 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2560 18 ธันวาคม 2560 949 ครั้ง
125 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณภาระงานสายสนับสนุน พ.ศ. 2560 18 ธันวาคม 2560 631 ครั้ง
126 กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมพิจารณาประเมินค่างาน เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งสายสนับสนุน 18 ธันวาคม 2560 1,103 ครั้ง
127 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 18 ธันวาคม 2560 621 ครั้ง
128 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2560 15 ธันวาคม 2560 827 ครั้ง
129 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสรุปผลการระดมความคิดเห็น การจัดทำขั้นตอนการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน งานการเงิน เบิกจ่าย 28 กันยายน 2560 460 ครั้ง
130 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสรุปผลการระดมความคิดเห็น การจัดทำขั้นตอนการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง 28 กันยายน 2560 420 ครั้ง
131 ผุ้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้การเขียนแบบประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 27 กันยายน 2560 501 ครั้ง
132 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 27 กันยายน 2560 832 ครั้ง
133 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสรุปผลการระดมความคิดเห็น การจัดทำขั้นตอนการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน งานบริหารงานทั่วไป(งานธุรการ สารบรรณ และงานประชุม) 27 กันยายน 2560 958 ครั้ง
134 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานสายสนับสนุน เพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน 14 กันยายน 2560 791 ครั้ง
135 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมระดมความเห็น “การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน (Workflow)” 11 กันยายน 2560 825 ครั้ง
136 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 06 กันยายน 2560 488 ครั้ง
137 กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT การวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังฯ" 17 สิงหาคม 2560 1,085 ครั้ง
138 ผู้บริหารและบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 616 ครั้ง
139 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT การวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังฯ" 10 สิงหาคม 2560 833 ครั้ง
140 ขยายระยะเวลาส่งข้อมูลวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานและประเมินค่างาน เพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงานให้สูงขึ้น 27 กรกฏาคม 2560 1,024 ครั้ง
141 บุคลากรกองบริหารงานบุคคล ร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (ฮีต เดือน 8) 26 กรกฏาคม 2560 598 ครั้ง
142 กองบริหารงานบุคคล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง ประจำปีการศึกษา 2559 15 กรกฏาคม 2560 874 ครั้ง
143 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2560 15 กรกฏาคม 2560 475 ครั้ง
144 ประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 06 กรกฏาคม 2560 811 ครั้ง
145 กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานและการเขียนข้อกำหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนสู่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 29 มิถุนายน 2560 1,060 ครั้ง
146 กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการจัดการความรู้ "แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม" ณ โรงแรมรัตนปุระ รีสอร์ท แหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี 27 พฤษภาคม 2560 884 ครั้ง
147 กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำร่างแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์และแผนพัฒนาบุคลากร 20 เมษายน 2560 731 ครั้ง
148 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช 11 เมษายน 2560 547 ครั้ง
149 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์สมาน เสรีชัยกุล 11 เมษายน 2560 602 ครั้ง
150 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำร่างแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์และแผนพัฒนาบุคลากร 11 เมษายน 2560 711 ครั้ง