ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
# เรื่อง วันที่ประกาศ เปิดอ่าน
151 การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2559 22 กันยายน 2559 631 ครั้ง
152 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ 26 สิงหาคม 2559 604 ครั้ง
153 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 18 สิงหาคม 2559 615 ครั้ง
154 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการ 18 สิงหาคม 2559 663 ครั้ง
155 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศิลปะการประสานงานแบบสามร้อยหกสิบองศา 16 สิงหาคม 2559 430 ครั้ง
156 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านการวางแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ 16 สิงหาคม 2559 693 ครั้ง
157 ประกาศการรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 16 สิงหาคม 2559 914 ครั้ง
158 ประกาศการรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 16 สิงหาคม 2559 1,074 ครั้ง
159 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 16 สิงหาคม 2559 400 ครั้ง
160 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสายสนับสนุนวิชาการ สู่งานวิจัย 15 สิงหาคม 2559 740 ครั้ง
161 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2558 14 กรกฏาคม 2559 634 ครั้ง
162 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2559 09 สิงหาคม 2559 780 ครั้ง
163 บุคลากรกองบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 30 กรกฏาคม 2559 368 ครั้ง
164 การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2559 25 กรกฏาคม 2559 428 ครั้ง
165 อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณย่าหนูถ่าย อุบลเลิศ มารดา ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ 28 มิถุนายน 2559 648 ครั้ง
166 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์กรอบตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ และการวิเคราะห์ค่างานสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 28 มิถุนายน 2559 396 ครั้ง
167 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ตามโครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลมหาสารคาม 24 มิถุนายน 2559 590 ครั้ง
168 การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2559 22 มิถุนายน 2559 821 ครั้ง
169 อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมพิธีขอขมาศพ อาจารย์ธนรัฐ ฉัตรดอน 08 มิถุนายน 2559 494 ครั้ง
170 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2559 07 มิถุนายน 2559 680 ครั้ง
171 ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลร่วมสัมมนา แนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 07 มิถุนายน 2559 749 ครั้ง
172 อธิการบดีพร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพมารดารองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 07 มิถุนายน 2559 1,002 ครั้ง
173 การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 27 พฤษภาคม 2559 492 ครั้ง
174 การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2559 27 พฤษภาคม 2559 606 ครั้ง
175 กองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2559 27 พฤษภาคม 2559 1,033 ครั้ง
176 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2559 27 พฤษภาคม 2559 656 ครั้ง
177 การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559 27 พฤษภาคม 2559 930 ครั้ง
178 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2559 วงรอบที่ 1 26 เมษายน 2559 910 ครั้ง
179 บุคลากรกองบริหารงานบุคคลรดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการ 18 เมษายน 2559 627 ครั้ง
180 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และรดน้ำขอพรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 18 เมษายน 2559 939 ครั้ง