ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
# เรื่อง วันที่ประกาศ เปิดอ่าน
181 กองบริหารงานบุคคลร่วมงาน ราชภัฏมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 11 เมษายน 2559 877 ครั้ง
182 ทำบุญตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 7,200 รูป 09 เมษายน 2559 966 ครั้ง
183 กองบริหารงานบุคคล ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2559 และงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดมหาสารคาม 08 เมษายน 2559 797 ครั้ง
184 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกลองความดีความชอบเพื่อรับรองบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปีพ.ศ.2559 08 เมษายน 2559 1,009 ครั้ง
185 รับมอบเกียรติบัตร มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ด้วยการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 07 เมษายน 2559 771 ครั้ง
186 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อวยพรปีใหม่ให้กับ รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี 07 เมษายน 2559 636 ครั้ง
187 รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าอวยพรและรับพรจาก ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภา มรม. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 พร้อมปรึกษาหารือในการพัฒนามหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 07 เมษายน 2559 560 ครั้ง
188 การจัดประชุม แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 เพื่อใช้เป็นแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งแผนดังกล่าวเกิดจากการประมวลผลสัมฤทธิ์จาการบริหารงานและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 07 เมษายน 2559 762 ครั้ง