ขอบข่าย ภารกิจ

 1. งานบริหารงานทั่วไป
  • งานธุรการ
  • งานอำนวยการและการประชุม
  • งานวิเคราะห์ วางแผนงบประมาณ
  • งานการเงินและพัสดุ
  • งานรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารงานบุคคล
  • งานพัฒนาระบบงาน และการประกันคุณภาพ
 2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  • งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
   • การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
   • การบรรจุเข้ารับราชการ/พนักงานใหม่
  • งานแต่งตั้ง การย้าย โอน ข้าราชการพลเรือน/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
   • การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
   • การย้ายข้าราชการพลเรือน/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
   • การโอนข้าราชการพลเรือน/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
   • การรักษาราชการแทน
  • งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
  • งานออกจากราชการ
   • การเกษียณอายุราชการ
   • การลาออกจากราชการ
   • การใช้ออกจากราชการ กรณ๊อื่นๆ
 3. งานพัฒนาบุคลากร
  • งานวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง
  • งานกำหนดตำแหน่ง
  • งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
   • การฝึกอบรม
   • การศึกษาต่อ
   • กองทุนพัฒนาบุคลากร
  • งานพัฒนาและเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
  • งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
  • งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
 4. งานบำเหน็จ ความดี/ความชอบ และทะเบียนประวัติ
  • งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  • งานบำเหน็จ ความดี/ความชอบ
   • การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
   • การกำหนดค่าตอบแทน
  • งานทะเบียนประวัติ
  • งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • งานบริการบุคลากร
   • การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
   • การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   • การขอหนังสือรับรอง
   • การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
   • การขออนุญาตลาอุปสมบท
   • การลาไปประกอบพิธิฮัจย์
   • การขอพระราชทานเพลิงศพ
 5. งานสวัสดิการ
  • งานกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบข. สำหรับข้าราชการพลเรือนฯ
  • งานประกันสังคม
  • งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างประจำ
  • งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
  • งานประชาสัมพันธ์ ชพค. และ ชพส.
  • งานสวัสดิการที่พักอาศัย
  • งานพิธีทางศาสนา
 6. งานวินัยและนิติการ
  • งานสัญญาและนิติกรรม
  • งานสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ
  • งานวินัย
  • งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
  • งานกฎหมายและการดำเนินคดี
 7. งานสารสนเทศ