เป้าหมาย

  1. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการตามหลักธรรมาภิบาล
  2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลและข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคล
  3. เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความมั่นคงและก้าวหน้า มีความสุขในการปฏิบัติงาน
  4. เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ