แผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล
ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
3 แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
4 แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลด
6 แผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
7 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงนบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
8 แผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
9 รายงานผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
10 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ดาวน์โหลด
11 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2560-2564 ดาวน์โหลด
12 แผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล พ.ศ.2560 - 2564 ดาวน์โหลด
13 รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงนบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด