แผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล
ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงนบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด
2 แผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล พ.ศ.2560 - 2564 ดาวน์โหลด
3 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2560-2564 ดาวน์โหลด
4 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ดาวน์โหลด
5 รายงานผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
6 แผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
7 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงนบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
8 แผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลด
10 แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
11 แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
13 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
14 รายงานผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดาวน์โหลด