การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานประเมินตนเอง (SAR) กองบริหารงานบุคคล วงรอบประเมินปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
3 รายงานประเมินตนเอง (SAR) กองบริหารงานบุคคล วงรอบประเมินปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
6 รายงานประเมินตนเอง (SAR) กองบริหารงานบุคคล วงรอบประเมินปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
7 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กองบริหารงานบุคคล วงรอบประเมินปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
9 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด
10 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กองบริหารงานบุคคล วงรอบประเมินปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด