สถิติบุคลากรมหาวิทยลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลด
2 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
3 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลด
4 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลด
5 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
6 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลด
7 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
8 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลด
9 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
10 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลด
11 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
12 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลด
13 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
14 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด
15 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลด
16 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
17 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
18 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลด
19 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
20 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลด
21 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด
22 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกันยายน 2559 ดาวน์โหลด
23 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
24 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด
25 สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด