นายประภาส ปาตลานนท์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 314


Email


ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
สายตรงผู้อำนวยการ
นายพนมพร บำรุงบุญ

ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 411


Email


ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้ากลุ่มงาน
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 311


Email


ตำแหน่งบริหาร : -
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นายนครินทร์ ม่วงอ่อน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 0634219091 ภายใน 411


Email leksoft@rmu.ac.th


ตำแหน่งบริหาร : -
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นางวงเดือน พันธุ์พิชัย

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 311


Email


ตำแหน่งบริหาร : -
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นายประยงค์ จำปาศรี

ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 311


Email


ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้ากลุ่มงาน
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นายอนุชา ลาวงค์

ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 311


Email


ตำแหน่งบริหาร : -
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 311


Email


ตำแหน่งบริหาร : -
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นายมัฆวา ยี่สารพัฒน์

ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 411


Email


ตำแหน่งบริหาร : -
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นางสาวกาญจนา ครูพิพรม

ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 411


Email


ตำแหน่งบริหาร : -
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นางสาวแพรวพรรณ สร้อยอั๊ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


โทรศัพท์ ภายใน


Email user009@gmail.com


ตำแหน่งบริหาร : -
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นายอิทธิพล พวังคาม

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 511


Email John_aitrthipol@hotmail.com


ตำแหน่งบริหาร : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นายยุทธชัย บุญพันธ์

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 511


Email


ตำแหน่งบริหาร : -
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นางพิชิต เปลี่ยนขำ

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 511


Email pichat@gmail.com


ตำแหน่งบริหาร : -
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นางสาวสุภวรรณ ชูปฏิบัติ

ตำแหน่ง นิติกร


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 511


Email supawan@gmail.com


ตำแหน่งบริหาร : -
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นายสถิตย์ สุระมะณี

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ


โทรศัพท์ ภายใน


Email satid@rmu.ac.th


ตำแหน่งบริหาร : -
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ
นายนุวัฒศิริ พุทธิดิลก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


โทรศัพท์ 043713060 ภายใน 411


Email


ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้ากลุ่มงาน
รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ