แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อจุลสาร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีv
วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม

บุคคลภายใน                  
บุคคลภายนอก        

2. เพศ

       

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องงานบริการที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น

#
คำถาม
คะแนน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ความพึงพอใจต่อจุลสารกองบริหารงานบุคคล
1
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2
ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
3
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ
4
การจัดลำดับเนื้อหาขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
5
การจัดรูปแบบในจุลสารฯ ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
6
สีสันในการออกแบบจุลสารฯมีความเหมาะสม
7
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
8
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
9
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน และสามารถสื่อความหมายได้